فروش مواد اولیه برای تولید

مواد اولیه تولید اسفنج

مواد اولیه تولید ابر و اسفنج در وزن ورنگ های مختلف

مواد اولیه انتگرال

مواد اولیه پلی ال

مواد اولیه تولید چرم مصنوعی

مواد اولیه تولید چرمهای مصنوعی

مواد اولیه تولید فوم یخچالی و پنلی

مواد اولیه تولید فوم های یخچالی ، صنعتی و....

مواد اولیه تولید فوم کفشی

مواد اولیه تولید فوم کف کفش های ایمنی ، راحتی ، کتانی و...

مواد اولیه تولید فوم گرم

مواد اولیه تولید فوم سرد مبلمان خانگی ، اداری ، صندلی انواع خودرو ، و...

مواد اولیه تولید فوم سرد

مواد اولیه تولید فوم سرد مبلمان خانگی ، اداری ، صندلی انواع خودرو ، تشک خواب و ...