شرکت بسپار فوم غرب به منظور رشد و ارتقا تولید ملی و پیشرفت صنایع و کارخانجات این شرکت در دو حوزه بازرگانی و تولیدی به شرح زیر فعالیت می نماید:.

بخش بازرگانی خارجی

  • تأمین مواد اولیه با کیفیت و ایده آل مورد استفاده در صنعت مبلمان و خودرویی
    از منابع خارجی.
  • فروش پروفورما جهت واردات پولیول و کاتالیست ( مواد اولیه فوم، اسفنج)

بخش بازرگانی داخلی

  • تأمین و فروش مواد فوم گرم، مواد فوم سرد و کاتالیست.

بخش فروش

  • ایجاد ارتباط دائمی و دوطرفه با مشتریان گرامی جهت پاسخگویی مطلوب و کمک به رفع کامل نیاز آنها
  • ارائه و پیگیری اطلاعات کامل در ارتباط با فروش مواد اولیه و دیگر محصولات شرکت.