نمایش 1–12 از 13 نتیجه

تشک های سلن

72,500,000 200,000,000  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فوم سرد پله دار

5,055,679  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

اسفنج ها

353,282 829,416  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فوم لهستانی

2,219,601 2,414,673  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فوم عدسی

1,425,003 3,395,756  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فوم سرد نانو

771,705  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فوم دورو تخت

2,147,209  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فوم های خودرویی

1,266,340 5,079,484  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فوم های ورقی تخت

2,392,832 21,689,604  به مبلغ فوق 9% تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.